ITPub博客

首页 > IT职业 > IT生活 > (ZT)中国姓氏韦氏拼音拼法

(ZT)中国姓氏韦氏拼音拼法

原创 IT生活 作者:ryewhisky 时间:2007-03-07 17:33:05 0 删除 编辑

中国姓氏韦氏拼音拼法

A:
艾--Ai
安--Ann/An
敖--Ao

B:
巴--Pa
白--Pai
包/鲍--Paul/Pao
班--Pan
贝--Pei
毕--Pih
卞--Bein
卜/薄--Po/Pu
步--Poo
百里--Pai-li

C:
蔡/柴--Tsia/Choi/Tsai
曹/晁/巢--Chao/Chiao/Tsao
岑--Cheng
崔--Tsui
查--Cha
常--Chiong
车--Che
陈--Chen/Chan/Tan
成/程--Cheng
池--Chi
褚/楚--Chu
淳于--Chwen-yu

D:
戴/代--Day/Tai
邓--Teng/Tang/Tung
狄--Ti
刁--Tiao
丁--Ting/T
董/东--Tung/Tong
窦--Tou
杜--To/Du/Too
段--Tuan
端木--Duan-mu
东郭--Tung-kuo
东方--Tung-fang

E:

F:
范/樊--Fan/Van
房/方--Fang
费--Fei
冯/凤/封--Fung/Fong
符/傅--Fu/Foo

G:
盖--Kai
甘--Kan
高/郜--Gao/Kao
葛--Keh
耿--Keng
弓/宫/龚/恭--Kung
勾--Kou
古/谷/顾--Ku/Koo
桂--Kwei
管/关--Kuan/Kwan
郭/国--Kwok/Kuo
公孙--Kung-sun
公羊--Kung-yang
公冶--Kung-yeh
谷梁--Ku-liang

H:
海--Hay
韩--Hon/Han
杭--Hang
郝--Hoa/Howe
何/贺--Ho
桓--Won
侯--Hou
洪--Hung
胡/扈--Hu/Hoo
花/华--Hua
宦--Huan
黄--Wong/Hwang
霍--Huo
皇甫--Hwang-fu
呼延--Hu-yen

I:

J:
纪/翼/季/吉/嵇/汲/籍/姬--Chi
居--Chu
贾--Chia
翦/简--Jen/Jane/Chieh
蒋/姜/江/--Chiang/Kwong
焦--Chiao
金/靳--Jin/King
景/荆--King/Ching
讦--Gan

K:
阚--Kan
康--Kang
柯--Kor/Ko
孔--Kong/Kung
寇--Ker
蒯--Kuai
匡--Kuang

L:
赖--Lai
蓝--Lan
郎--Long
劳--Lao
乐--Loh
雷--Rae/Ray/Lei
冷--Leng
黎/郦/利/李--Lee/Li/Lai/Li
连--Lien
廖--Liu/Liao
梁--Leung/Liang
林/蔺--Lim/Lin
凌--Lin
柳/刘--Liu/Lau
龙--Long
楼/娄--Lou
卢/路/陆鲁--Lu/Loo
伦--Lun
罗/骆--Loh/Lo/Law/Lam/Rowe
吕--Lui/Lu
令狐--Lin-hoo

M:
马/麻--Ma
麦--Mai/Mak
满--Man/Mai
毛--Mao
梅--Mei
孟/蒙--Mong/Meng
米/宓--Mi
苗/缪--Miau/Miao
闵--Min
穆/慕--Moo/Mo
莫--Mok/Mo
万俟--Moh-chi
慕容--Mo-yung

N:
倪--Nee
甯--Ning
聂--Nieh
牛--New/Niu
农--Long
南宫--Nan-kung


欧/区--Au/Ou
欧阳--Ou-yang

P:
潘--Pang/Pan
庞--Pang
裴--Pei/Bae
彭--Phang/Pong
皮--Pee
平--Ping
浦/蒲/卜--Poo/Pu
濮阳--Poo-yang

Q:
祁/戚/齐--Chi/Chyi/Chi/Chih
钱--Chien
乔--Chiao/Joe
秦--Ching
裘/仇/邱--Chiu
屈/曲/瞿--Chiu/Chu

R:
冉--Yien
饶--Yau
任--Jen/Yum
容/荣--Yung
阮--Yuen
芮--Nei

S:
司--Sze
桑--Sang
沙--Sa
邵--Shao
单/山--San
尚/商--Sang/Shang
沈/申--Shen
盛--Shen
史/施/师/石--Shih/Shi
苏/宿/舒--Sue/Se/Soo/Hsu
孙--Sun/Suen
宋--Song/Soung
司空--Sze-kung
司马--Sze-ma
司徒--Sze-to
单于--San-yu
上官--Sang-kuan
申屠--Shen-tu

T:
谈--Tan
汤/唐--Town/Towne/Tang
邰--Tai
谭--Tan/Tam
陶--Tao
藤--Teng
田--Tien
童--Tung
屠--Tu
澹台--Tan-tai
拓拔--Toh-bah

U:

V:

W:
万--Wan
王/汪--Wong
魏/卫/韦--Wei
温/文/闻--Wen/Chin/Vane/Man
翁--Ong
吴/伍/巫/武/邬/乌--Wu/NG/Woo

X:
奚/席--Hsi/Chi
夏--Har/Hsia/(Summer)
肖/萧--Shaw/Siu/Hsiao
项/向--Hsiang
解/谢--Tse/Shieh
辛--Hsing
刑--Hsing
熊--Hsiung/Hsiun
许/徐/荀--Shun/Hui/Hsu
宣--Hsuan
薛--Hsueh
西门--See-men
夏侯--Hsia-hou
轩辕--Hsuan-yuen

Y:
燕/晏/阎/严/颜--Yim/Yen
杨/羊/养--Young/Yang
姚--Yao/Yau
叶--Yip/Yeh/Yih
伊/易/羿--Yih/E
殷/阴/尹--Yi/Yin/Ying
应--Ying
尤/游--Yu/You
俞/庾/于/余/虞/郁/余/禹--Yue/Yu
袁/元--Yuan/Yuen
岳--Yue
云--Wing
尉迟--Yu-chi
宇文--Yu-wen

Z:
藏--Chang
曾/郑--Tsang/Cheng/Tseng
訾--Zi
宗--Chung
左/卓--Cho/Tso
翟--Chia
詹--Chan
甄--Chen
湛--Tsan
张/章--Cheung/Chang
赵/肇/招--Chao/Chiu/Chiao/Chioa
周/邹--Chau/Chou/Chow
钟--Chung
祖/竺/朱/诸/祝--Chu/Chuh
庄--Chong
钟离--Chung-li
诸葛--Chu-keh最后再奉送汉语拼音—韦氏拼音对照表(Pinyin to Wade-Giles Conversion Table ) a -- a
  ai -- ai
  an -- an
  ang -- ang
  ao -- ao
  ba -- pa
  bai -- pai
  ban -- pan
  bang -- pang
  bao -- pao
  bei -- pei
  ben -- pen
  beng -- peng
  bi -- pi
  bian -- pien
  biao -- piao
  bie -- pieh
  bin -- pin
  bing -- ping
  bo -- po
  bu -- pu
  ca -- ts'a
  cai -- ts'ai
  can -- ts'an
  cang -- ts'ang
  cao -- ts'ao
  ce -- ts'e
  cen -- ts'en
  ceng -- ts'eng
  cha -- ch'a
  chai -- ch'ai
  chan -- ch'an
  chang -- ch'ang
  chao -- ch'ao
  che -- ch'e
  chen -- ch'en
  cheng -- ch'eng
  chi -- ch'ih
  chong -- ch'ung
  chou -- ch'ou
  chu -- ch'u
  chuai -- ch'uai
  chuan -- ch'uan
  chuang -- ch'uang
  chui -- ch'ui
  chun -- ch'un
  chuo -- ch'o
  ci -- tz'u
  cong -- ts'ung
  cou -- ts'ou
  cu -- ts'u
  cuan -- ts'uan
  cui -- ts'ui
  cun -- ts'un
  cuo -- ts'o
  da -- ta
  dai -- tai
  dan -- tan
  dang -- tang
  dao -- tao
  de -- te
  deng -- teng
  di -- ti
  dian -- tien
  diao -- tiao
  die -- tieh
  ding -- ting
  diu -- tiu
  dong -- tung
  dou -- tou
  du -- tu
  duan -- tuan
  dui -- tui
  dun -- tun
  duo -- to
  e -- o
  en -- en
  er -- erh
  fa -- fa
  fan -- fan
  fang -- fang
  fei -- fei
  fen -- fen
  feng -- feng
  fo -- fo
  fou -- fou
  fu -- fu
  ga -- ka
  gai -- kai
  gan -- kan
  gang -- kang
  gao -- kao
  ge -- ko
  gen -- ken
  geng -- keng
  gong -- kung
  gou -- kou
  gu -- ku
  gua -- kua
  guai -- kuai
  guan -- kuan
  guang -- kuang
  gui -- kuei
  gun -- kun
  guo -- kuo
  ha -- ha
  hai -- hai
  han -- han
  hang -- hang
  hao -- hao
  he -- ho
  hei -- hei
  hen -- hen
  heng -- heng
  hong -- hung
  hou -- hou
  hu -- hu
  hua -- hua
  huai -- huai
  huan -- huan
  huang -- huang
  hui -- hui
  hun -- hun
  huo -- huo
  ji -- chi
  jia -- chia
  jian -- chien
  jiang -- chiang
  jiao -- chiao
  jie -- chieh
  jin -- chin
  jing -- ching
  jiong -- chiung
  jiu -- chiu
  ju -- chü
  juan -- chüan
  jue -- chüeh
  jun -- chün
  ka -- k'a
  kai -- k'ai
  kan -- k'an
  kang -- k'ang
  kao -- k'ao
  ke -- k'o
  ken -- k'en
  keng -- k'eng
  kong -- k'ung
  kou -- k'ou
  ku -- k'u
  kua -- k'ua
  kuai -- k'uai
  kuan -- k'uan
  kuang -- k'uang
  kui -- k'uei
  kun -- k'un
  kuo -- k'uo
  lü -- lü
  la -- la
  lai -- lai
  lan -- lan
  lang -- lang
  lao -- lao
  le -- le
  lei -- lei
  leng -- leng
  li -- li
  lian -- lien
  liang -- liang
  liao -- liao
  lie -- lieh
  lin -- lin
  ling -- ling
  liu -- liu
  long -- lung
  lou -- lou
  lu -- lu
  luan -- luan
  luan -- lüan
  lue -- lüeh
  lun -- lun
  luo -- lo
  ma -- ma
  mai -- mai
  man -- man
  mang -- mang
  mao -- mao
  mei -- mei
  men -- men
  meng -- meng
  mi -- mi
  mian -- mien
  miao -- miao
  mie -- mieh
  min -- min
  ming -- ming
  miu -- miu
  mo -- mo
  mou -- mou
  mu -- mu
  nü -- nü
  na -- na
  nai -- nai
  nan -- nan
  nang -- nang
  nao -- nao
  nei -- nei
  nen -- nen
  neng -- neng
  ni -- ni
  nian -- nien
  niang -- niang
  niao -- niao
  nie -- nieh
  nin -- nin
  ning -- ning
  niu -- niu
  nong -- nung
  nou -- nou
  nu -- nu
  nuan -- nuan
  nue -- nüeh
  nuo -- no
  ou -- ou
  pa -- p'a
  pai -- p'ai
  pan -- p'an
  pang -- p'ang
  pao -- p'ao
  pei -- p'ei
  pen -- p'en
  peng -- p'eng
  pi -- p'i
  pian -- p'ien
  piao -- p'iao
  pie -- p'ieh
  pin -- p'in
  ping -- p'ing
  po -- p'o
  pou -- p'ou
  pu -- p'u
  qi -- ch'i
  qia -- ch'ia
  qian -- ch'ien
  qiang -- ch'iang
  qiao -- ch'iao
  qie -- ch'ieh
  qin -- ch'in
  qing -- ch'ing
  qiong -- ch'iung
  qiu -- ch'iu
  qu -- ch'ü
  quan -- ch'üan
  que -- ch'üeh
  qun -- ch'ün
  ran -- jan
  rang -- jang
  rao -- jao
  re -- je
  ren -- jen
  reng -- jeng
  ri -- jih
  rong -- jung
  rou -- jou
  ru -- ju
  ruan -- juan
  rui -- jui
  run -- jun
  ruo -- jo
  sa -- sa
  sai -- sai
  san -- san
  sang -- sang
  sao -- sao
  se -- se
  sen -- sen
  seng -- seng
  sha -- sha
  shai -- shai
  shan -- shan
  shang -- shang
  shao -- shao
  she -- she
  shen -- shen
  sheng -- sheng
  shi -- shih
  shou -- shou
  shu -- shu
  shua -- shua
  shuai -- shuai
  shuan -- shuan
  shuang -- shuang
  shui -- shui
  shun -- shun
  shuo -- shuo
  si -- ssu
  song -- sung
  sou -- sou
  su -- su
  suan -- suan
  sui -- sui
  sun -- sun
  suo -- so
  ta -- t'a
  tai -- t'ai
  tan -- t'an
  tang -- t'ang
  tao -- t'ao
  te -- t'e
  teng -- t'eng
  ti -- t'i
  tian -- t'ien
  tiao -- t'iao
  tie -- t'ieh
  ting -- t'ing
  tong -- t'ung
  tou -- t'ou
  tu -- t'u
  tuan -- t'uan
  tui -- t'ui
  tun -- t'un
  tuo -- t'o
  wa -- wa
  wai -- wai
  wan -- wan
  wang -- wang
  wei -- wei
  wen -- wen
  weng -- weng
  wo -- wo
  wu -- wu
  xi -- hsi
  xia -- hsia
  xian -- hsien
  xiang -- hsiang
  xiao -- hsiao
  xie -- hsieh
  xin -- hsin
  xing -- hsing
  xiong -- hsiung
  xiu -- hsiu
  xu -- hsü
  xuan -- hsüan
  xue -- hsüeh
  xun -- hsün
  ya -- ya
  yai -- yai
  yan -- yen
  yang -- yang
  yao -- yao
  ye -- yeh
  yi -- i
  yin -- yin
  ying -- ying
  yo -- yo
  yong -- yung
  you -- yu
  yu -- yü
  yuan -- yüan
  yue -- yüeh
  yun -- yün
  za -- tsa
  zai -- tsai
  zan -- tsan
  zang -- tsang
  zao -- tsao
  ze -- tse
  zei -- tsei
  zen -- tsen
  zeng -- tseng
  zha -- cha
  zhai -- chai
  zhan -- chan
  zhang -- chang
  zhao -- chao
  zhe -- che
  zhen -- chen
  zheng -- cheng
  zhi -- chih
  zhong -- chung
  zhou -- chou
  zhu -- chu
  zhua -- chua
  zhuai -- chuai
  zhuan -- chuan
  zhuang -- chuang
  zhui -- chui
  zhun -- chun

[@more@]

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/8841547/viewspace-903281/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论
 • 博文量
  25
 • 访问量
  2050045