ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > RMAN 备份集合(BACKUPSET)备份片段(BACKUPPICE)

RMAN 备份集合(BACKUPSET)备份片段(BACKUPPICE)

原创 Linux操作系统 作者:gaopengtttt 时间:2009-02-26 11:18:54 0 删除 编辑

我的学习笔记:

我的试验

RMAN>  run{
2> allocate  channel t1 type disk maxpiecesize 10m;
3>  backup database format='/oradatatest/%d_%T_%s_%p_.bak' filesperset 1;
4> }

完成后查看文件

-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_10_10_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_10_11_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_10_12_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_10_13_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_10_14_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_10_15_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall  2867200 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_10_16_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_10_1_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_10_2_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_10_3_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_10_4_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_10_5_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_10_6_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_10_7_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_10_8_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_10_9_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_11_1_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_11_2_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_11_3_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_11_4_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_11_5_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_11_6_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_11_7_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_11_8_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall  7118848 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_11_9_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_12_1_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_12_2_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall  2146304 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_12_3_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall  7110656 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_13_1_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall    98304 Feb 19 18:50 GELCPRO_20090219_14_1_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall   108032 Feb 19 18:37 GELCPRO_20090219_7_1_arc.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall    18432 Feb 19 18:37 GELCPRO_20090219_8_1_arc.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_10_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_11_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_12_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_13_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_14_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_15_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_16_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_17_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_18_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_19_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:48 GELCPRO_20090219_9_1_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_20_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_21_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_22_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_23_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_24_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_25_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_26_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_27_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_28_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_29_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:48 GELCPRO_20090219_9_2_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_30_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_31_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_32_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_33_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_34_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_35_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall  9592832 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_36_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:48 GELCPRO_20090219_9_3_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:48 GELCPRO_20090219_9_4_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_5_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_6_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_7_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_8_.bak
-rw-r-----  1 oracle oinstall 10485760 Feb 19 18:49 GELCPRO_20090219_9_9_.bak
[oracle@dba oradatatest]$

 

虽然有点乱但是大家可以看到很多文件都是10m 这就是一个备份片段,

我使用的格式为/%d_%T_%s_%p_. 及%d数据库名。%T时间邮戳,%s备份集合标示,%p备份片表示。GELCPRO_20090219_9_8就是这样的形式 仔细观察/%d_%T_%s_%p当%s不变的情况下%p不断变化。这就表示一个备份集合里面的备份片GELCPRO_20090219_9_8表示第9个备份集合中的第8片段。

然后我们来看看相关概念:

---备份集

备份集是一种逻辑结构,它具有以下特性:
备份集包含一个或多个称作备份片的物理文件。
备份集是使用 BACKUP 命令创建的。FILESPERSET 参数可以控制备份集中包含的数据文件个数。
可以将备份集写入磁盘或磁带。缺省情况下,Oracle 为大多数平台提供一个磁带输出,称为 SBT(系统备份到磁带),当使用介质管理器时,备份将输出到磁带设备中。
在执行恢复之前必须通过还原操作从备份集中提取文件。
归档重做日志文件备份集不能是增量备份(缺省为完全备份)。
备份集不包含从未使用过的数据块。
----备份片
 
逻辑备份集通常只包含一个备份片。备份片是一个包含一个或多个 Oracle 数据文件或归档日志的物理文件。
对于大型数据库,一个备份集可能超出单个磁带盘、物理磁盘或操作系统文件的最大容量。可以使用 CONFIGURE CHANNEL ALLOCATE CHANNEL 命令及 MAXPIECESIZE 选项来限制每个备份集片的大小。
----理解
备份集合是逻辑单位,在物理一级表现为备份片。犹如表空间和数据文件。如果分配多个通道一个通道备份一个备份集。
 
 

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/7728585/viewspace-557895/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

上一篇: AWRRPT 结果解释
请登录后发表评论 登录
全部评论
wxh gp_22389860 <<深入理解MySQL主从原理专栏>> 发布 可加WX了解

注册时间:2008-10-13

  • 博文量
    718
  • 访问量
    3039302