ITPub博客

首页 > IT职业 > IT生活 > 英语地址写法

英语地址写法

原创 IT生活 作者:daivyny 时间:2006-11-04 22:52:21 0 删除 编辑

英语地址写法

英文地址的写法~如果不会写的或者忘记的可以看看
*** 室/房 Room
*** *** 村(乡)
*** Village
*** 号 No.
*** *** 号宿舍 *** Dormitory
*** 楼/层 ***/F
*** 住宅区/小区 *** Residential Quarter
甲 / 乙 / 丙 / 丁 A / B / C / D
*** 巷 / 弄 *** Lane
[@more@]

英语地址写法

英文地址的写法~如果不会写的或者忘记的可以看看
*** 室/房 Room
*** *** 村(乡)
*** Village
*** 号 No.
*** *** 号宿舍 *** Dormitory
*** 楼/层 ***/F
*** 住宅区/小区 *** Residential Quarter
甲 / 乙 / 丙 / 丁 A / B / C / D
*** 巷 / 弄 *** Lane
*** 单元 Unit ***
*** 号楼/幢 *** Building
*** 公司 用拼音拼写
*** 厂 *** Factory
*** 酒楼/酒店 *** Hotel
*** 路 *** Road
*** 花园 *** Garden
*** 街 *** Street
*** 县 *** County
*** 镇 *** Town
*** 市 *** City
*** 区 *** District
*** 信箱 Mailbox ***
*** 省 *** Prov.

****表示序数词,比如1st、2nd、3rd、4th……如果不会,就用No. ***代替,或者直接填数字吧! 另外有一些***里之类难翻译的东西,就直接写拼音*** 。而***东(南、西、北)路,直接用拼音也行,你可以写成:*** East(South、West、North) Road也行。还有,如果地方不够可以将2栋3088室写成:2-3088。

宝山区示范新村37号403室
Room 403,No.37,ShiFan Residential Quarter,BaoShan District

 

 

虹口区西康南路125弄34号201室
Room 201,No.34,Lane 125, XiKang Road (South),HongKou District

 

 

河南省南阳市中州路42号
No.42, Zhongzhou Road,Nanyang City, Henan Prov.

 

 

湖北省荆州市红苑大酒店
Hongyuan Hotel, Jingzhou city, Hubei Prov.

 

 

河南南阳市八一路272号特钢公司
Special Steel Corp,No.272, Bayi Road,Nanyang City, Henan Prov.

 

 

中山市东区亨达花园7栋702
Room 702, 7th Building, Hengda Garden, East District, Zhongshan

 

 

福建省厦门市莲花五村龙昌里34号601室
Room 601, No.34 Long Chang Li, Xiamen , Fujian

 

 

厦门公交总公司承诺办
Cheng Nuo Ban, Gong Jiao Zong Gong Si, Xiamen, Fujian

 

 

山东省青岛市开平路53号国棉四厂二宿舍1号楼2单元204户甲
NO. 204,Entrance A, Building NO. 1, The 2nd Dormitory of the NO. 4 State-owned Textile Factory, 53 Kaiping Road , Qingdao , Shandong

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/74753/viewspace-875839/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

上一篇: 物料编码方法三
下一篇: 编码建议
请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2013-08-01

  • 博文量
    37
  • 访问量
    182333