ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > 插入排序简介

插入排序简介

Linux操作系统 作者:大雄45 时间:2021-03-01 20:53:38 0 删除 编辑
导读 插入排序是一种最简单直观的排序算法,它的工作原理是通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入。

插入排序和冒泡排序一样,也有一种优化算法,叫做拆半插入。

算法步骤

将第一待排序序列第一个元素看做一个有序序列,把第二个元素到最后一个元素当成是未排序序列。

从头到尾依次扫描未排序序列,将扫描到的每个元素插入有序序列的适当位置。(如果待插入的元素与有序序列中的某个元素相等,则将待插入元素插入到相等元素的后面。)

动图演示

插入排序简介插入排序简介

代码实现
JavaScript

实例

function insertionSort(arr) {
    var len = arr.length;
    var preIndex, current;
    for (var i = 1; i < len; i++) {
        preIndex = i - 1;
        current = arr[i];
        while(preIndex >= 0 && arr[preIndex] > current) {
            arr[preIndex+1] = arr[preIndex];
            preIndex--;
        }
        arr[preIndex+1] = current;
    }
    return arr;
}
Python

实例

def insertionSort(arr):
    for i in range(len(arr)):
        preIndex = i-1
        current = arr[i]
        while preIndex >= 0 and arr[preIndex] > current:
            arr[preIndex+1] = arr[preIndex]
            preIndex-=1
        arr[preIndex+1] = current
    return arr
Go

实例

func insertionSort(arr []int) []int {
        for i := range arr {
                preIndex := i - 1
                current := arr[i]
                for preIndex >= 0 && arr[preIndex] > current {
                        arr[preIndex+1] = arr[preIndex]
                        preIndex -= 1
                }
                arr[preIndex+1] = current
        }
        return arr
}
Java

实例

public class InsertSort implements IArraySort {
    @Override
    public int[] sort(int[] sourceArray) throws Exception {
        // 对 arr 进行拷贝,不改变参数内容
        int[] arr = Arrays.copyOf(sourceArray, sourceArray.length);
        // 从下标为1的元素开始选择合适的位置插入,因为下标为0的只有一个元素,默认是有序的
        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
            // 记录要插入的数据
            int tmp = arr[i];
            // 从已经排序的序列最右边的开始比较,找到比其小的数
            int j = i;
            while (j > 0 && tmp < arr[j - 1]) {
                arr[j] = arr[j - 1];
                j--;
            }
            // 存在比其小的数,插入
            if (j != i) {
                arr[j] = tmp;
            }
        }
        return arr;
    }
}
PHP

实例

function insertionSort($arr)
{
    $len = count($arr);
    for ($i = 1; $i < $len; $i++) {
        $preIndex = $i - 1;
        $current = $arr[$i];
        while($preIndex >= 0 && $arr[$preIndex] > $current) {
            $arr[$preIndex+1] = $arr[$preIndex];
            $preIndex--;
        }
        $arr[$preIndex+1] = $current;
    }
    return $arr;
}
C

实例

void insertion_sort(int arr[], int len){
        int i,j,key;
        for (i=1;i=0) && (arr[j]>key)) {
                        arr[j+1] = arr[j];
                        j--;
                }
                arr[j+1] = key;
        }
}
C++

实例

void insertion_sort ( int arr [ ], int len ) {
        for ( int i = 1 ;i <len ;i ++ ) {
                int key =arr [i ] ;
                int j =i - 1 ;
                while ( (j >= 0 ) && (key <arr [j ] ) ) {
                        arr [j + 1 ] =arr [j ] ;
                        j -- ;
                }
                arr [j + 1 ] =key ;
        }
}
C#

实例

public static void InsertSort(int[] array)
{
    for(int i = 1;i < array.length;i++)
    {
        int temp = array[i];
        for(int j = i - 1;j >= 0;j--)
        {
            if(array[j] > temp)
            {
                array[j + 1] = array[j];
                array[j] = temp;
            }
            else
                break;
        }
    }
}
Swift

实例

for i in 1..<arr.endIndex {
    let temp = arr[i]
    for j in (0..<i).reversed() {
        if arr[j] > temp {
            arr.swapAt(j, j+1)
        }
    }}


来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/69955379/viewspace-2760388/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2019-12-11

  • 博文量
    838
  • 访问量
    452681