ITPub博客

首页 > 大数据 > 数据分析 > 大数据教程分享实用的大数据之数组

大数据教程分享实用的大数据之数组

原创 数据分析 作者:好程序员IT 时间:2020-03-11 14:42:12 0 删除 编辑

好程序员大数据培训分享实用的大数据之数组

1.5.1 数组的定义与元素访问

> 数组是一个容器 , 是一个用来存储指定数据类型的容器

注意事项:

1. 数组是一个定长的容器 , 一旦实例化完成 , 长度不能修改

名词解释:

1. 数组长度 : 指的就是这个容器的容量 , 表示这个数组中能存储多少个数据

2. 元素 :   指的就是数组中存储的数据

3. 下标 : 某一个元素在数组中的一个位置索引

4. 遍历数组 : 依次获取到数组中的每一个元素

** 数组的元素访问 **

通过下标来访问的, 数组中元素的下标是从 0 开始的

数组中元素的下标: [0, 数组 .length - 1]

** 注意 :**

在访问数组中元素的时候, 注意下标的范围 , 不要越界 !!!

遍历数组:

1. 使用循环遍历下标的方式

   ```java

   int[] array = {1, 2, 3};

   for (int index = 0; index < array.length; index++) {

       System.out.println(array[index]);

   }

   ```

2. 使用增强 for 循环

   ```java

   int[] array = {1, 2, 3};

   for (int ele : array) {

       System.out.println(ele);

   }

   ```

1.5.2 数组的内存分析

1.5.3 数组的常见操作

1.5.4 数组排序

** 选择排序 **

固定一个下标, 然后用这个下标对应的元素依次和后面每一个下标的元素进行比较

```java

int[] array = {1, 3, 5, 7, 9, 0, 8, 6, 4, 2};

for (int index = 0; index < array.length - 1; index++) {

    for (int compare = index + 1; compare < array.length; compare++) {

        if (array[index] < array[compare]) {

            int temp = array[index];

            array[index] = array[compare];

            array[compare] = temp;

        }

    }

}

```

** 冒泡排序 **

依次比较数组中两个相邻的元素

```java

int[] array = {1, 3, 5, 7, 9, 0, 8, 6, 4, 2};

for (int i = 0; i < array.length; i++) {

    for (int j = 0; j < array.length - 1 - i; j++) {

        if (array[j] < array[j + 1]) {

            int temp = array[j];

            array[j] = array[j + 1];

            array[j + 1] = temp;

        }

    }

}

```

1.5.5 数组元素查找

从一个数组中查询指定的元素出现的下标

1. 顺序查找

2. 二分查找

1.5.6 二维数组


来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/69913892/viewspace-2679625/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论
欢迎关注公众号:好程序员特训营 web前端教程分享 723729549 大数据教程分享 703503210

注册时间:2019-03-20

  • 博文量
    539
  • 访问量
    339682