ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > 回滚段管理

回滚段管理

原创 Linux操作系统 作者:jetgm 时间:2019-06-28 21:48:06 0 删除 编辑

select a.NAME, b.EXTENTS,b.OPTSIZE,b.XACTS,b.WAITS
from v$rollname a,v$rollstat b
where a.USN=b.USN

--求回滚段正在处理的事务
select a.name,b.xacts,c.sid,c.serial#,d.sql_text
from v$rollname a,v$rollstat b,v$session c,v$sqltext d,v$transaction e
where a.usn=b.usn and b.usn=e.xidusn and c.taddr=e.addr
and c.sql_address=d.address and c.sql_hash_value=d.hash_value order by a.name,c.sid,d.piece;

--求某个事务的重做信息(bytes)
select s.name,m.value
from v$mystat m,v$statname s
where m.statistic#=s.statistic# and s.name like '%redo size%';

--求当前事务的重做尺寸
select value
from v$mystat, v$statname
where v$mystat.statistic# = v$statname.statistic# and v$statname.name = 'redo size';


来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/6456/viewspace-112196/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2002-02-06

  • 博文量
    44
  • 访问量
    42228