ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > PLSQL访问网页简单案例(二)

PLSQL访问网页简单案例(二)

原创 Linux操作系统 作者:yangtingkun 时间:2011-03-13 23:19:47 0 删除 编辑

尝试利用PL/SQL访问网页。

这一篇介绍SET_CHARSETGET_CHARSET

PLSQL访问网页简单案例(一):http://yangtingkun.itpub.net/post/468/514885

 

 

由于不同的网页的字符编码不同,如果没有设置正确的编码,很可能得到的结果是乱码:

SQL> SET SERVEROUT ON SIZE 1000000
SQL> DECLARE
  2   V_REQ UTL_HTTP.REQ;
  3   V_RESP UTL_HTTP.RESP;
  4   V_VALUE VARCHAR2(4000);
  5   V_COUNT NUMBER := 1;
  6  BEGIN
  7   V_REQ := UTL_HTTP.BEGIN_REQUEST('http://www.itpub.net/forum-2-1.html');
  8   V_RESP := UTL_HTTP.GET_RESPONSE(V_REQ);
  9   LOOP
 10    UTL_HTTP.READ_LINE(V_RESP, V_VALUE, TRUE);
 11    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_VALUE);
 12    EXIT WHEN V_COUNT >= 500;
 13    V_COUNT := V_COUNT + 1;
 14   END LOOP;
 15   UTL_HTTP.END_RESPONSE(V_RESP);
 16  EXCEPTION
 17   WHEN UTL_HTTP.END_OF_BODY THEN
 18    UTL_HTTP.END_RESPONSE(V_RESP);
 19  END;
 20  /
Oracleêy</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">?<SPAN lang=EN-US>Y</SPAN>?<SPAN lang=EN-US>a1üàí -<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ITPUB</SPAN>??<SPAN lang=EN-US>ì3<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>-<BR>IT168</SPAN>?<SPAN lang=EN-US>ì</SPAN>??<SPAN lang=EN-US>רòμ</SPAN>??<SPAN lang=EN-US>ê</SPAN>?<SPAN lang=EN-US>é</SPAN>???<SPAN lang=EN-US>

.
.
.

 177120 class="p_pages"> 1/7085 12href="forum-2-3.html" class="p_num">34class="p_num">567href="forum-2-8.html" class="p_num">89class="p_num">10››class="p_redirect">›|‹‹style="padding: 0px">class="p_redirect">››
href="forum-2-1.html">Oracleêy?Ya1üàí

è?2
???a
FAQ
Tips
í??±
Düéí
???ˉ
üà·àà ...