ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > v$SORT_USAGE.SQL_ID 不是会话当前的执行的SQL ID

v$SORT_USAGE.SQL_ID 不是会话当前的执行的SQL ID

原创 Linux操作系统 作者:kewin 时间:2011-09-02 11:37:40 0 删除 编辑
v$SORT_USAGE.SQL_ID 不是会话当前的执行的SQL ID
Kevin Zou
2011-9-2

数据库的临时表空间使用率较高,在查询那个会话在使用临时表空间时,发现视图v$SORT_USAGE.SQL_ID 不是会话当前的执行的SQL ID。
当前使用了临时段的会话:
SYS@hr9prd>select username,session_addr,sql_id,blocks from v$sort_usage;

USERNAME                       SESSION_ADDR     SQL_ID            BLOCKS
------------------------------ ---------------- ------------- ----------
SYSADM                         07000003CF4AAAB8 cka9cd1fxjsyf       8704
SYSADM                         07000003C9477278 an24bnt74vjj7        128
SYSADM                         07000003C947C858 74nqkqnrq57p2        128
SYS                            07000003CA4BA160 9babjv8yq8ru3        256
SYS                            07000003C84A9850 a96buqnd9gfnf     180992
SYS                            07000003C84A9850 a96buqnd9gfnf     861440
SYS                            07000003C84A9850 a96buqnd9gfnf        128
SYS                            07000003C84B1920 bmj0tpq5j7m17        128
SYSADM                         07000003CF4DF000 an24bnt74vjj7        128

发现SYS用户的在使用较多的临时段。通过SQL_ID查看其运行的SQL:
SYS@hr9prd>SELECT   /*+ ORDERED */
  2           sql_text
    FROM v$sqltext a
   WHERE a.sql_id = '&sql_id'
ORDER BY piece ASC  3    4    5  ;
Enter value for sql_id: a96buqnd9gfnf
old   4:    WHERE a.sql_id = '&sql_id'
new   4:    WHERE a.sql_id = 'a96buqnd9gfnf'

SQL_TEXT
----------------------------------------------------------------
alter user sys tempo

这个SQL是我曾经运行过的,但不会占用这么多的临时段。
通过V$SESSION 和V$SORT_USAGE联合来查询:
 SYS@hr9prd>select s.username, s.status, s.prev_sql_id, s.sql_id, u.sql_id
  2  from v$session s, v$sort_usage u
where s.SADDR = u.session_addr  3  ;

USERNAME                       STATUS                   PREV_SQL_ID   Current SQ     V$SORT_USAGE.SQL_ID
------------------------------ ------------------------ ------------- ------------- -------------
SYSADM                         ACTIVE                   cka9cd1fxjsyf 07r07hppftnd1 cka9cd1fxjsyf
SYSADM                         ACTIVE                   bfubyxbqd8vbh bmmyrbb7n3pa4 1vd8n1t6vzv1t
SYSADM                         INACTIVE                 74nqkqnrq57p2               74nqkqnrq57p2
SYS                                 INACTIVE                 9babjv8yq8ru3               9babjv8yq8ru3
SYS                                 ACTIVE                   a96buqnd9gfnf       bt6tw6204sj44      a96buqnd9gfnf
SYS                                 ACTIVE                   a96buqnd9gfnf      bt6tw6204sj44       a96buqnd9gfnf
SYS                                 ACTIVE                   05qwx9346vy5k     538hpu9pg0gb7    05qwx9346vy5k
SYSADM                         ACTIVE                   an24bnt74vjj7       gmcba0bqsar5t      an24bnt74vjj7


看到V$SORT_USAGE.SQL_ID其实对应的V$SESSION.PREV_SQL_ID的字段,也就是会话运行SQL的前一个SQL。
-THE END-

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/40239/viewspace-706477/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2008-03-10

  • 博文量
    125
  • 访问量
    578541