ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > 汉语拼音字典

汉语拼音字典

原创 Linux操作系统 作者:huihuihan 时间:2012-02-03 09:10:40 0 删除 编辑
ba bo bi bu bai bei bao bie ban ben bin bang beng bing
pa po pi pu pai pei pao pou pie pan pen pin pang peng ping pian  
ma mo me mi mu mai mei mao mou miu mie man men min mang meng ming miao  
fa fo fu fei fou fan fen feng fang
da de di du dai dui dao dou diu die dia dan den ding dang deng dong duan  dian
ta te ti tu tai tao tou tie tan teng ting tang tian tiao tuan  
na ne ni nu nai niu nei nie nan nen nin nang neng nong nian niang niao nuan
la le li lu lai lei lao lou liu lie lan leng lin ling lun lang long lian liao luan
ga ge gu gai gei gui gao gou gan gen gun geng gang gong guan guang gua
ka ke ku kai kui kao kou kan ken kun kang keng kong kuan kuang
ha he hu hai hei hui hao hou han hen hun hang heng hong huan huang
ji ju jie jin jun jing juan jue jiong jia jian jiang juan
qi qu qiu qie qin qing qun que qiang qian quan qiong
xi xu xiu xie xin xun xue xian xiang xuan
zha zhi zhe zhu zhai zhui zhao zhou zhan zhen zhi zhun zhang zheng zhong
za ze zi zu zai zao zou zui zan zen zang zeng zong zun
cha che chi chu chai chui chou chan chen chun chang cheng chong
ca ce ci cu cai cui cou can cen cun cang ceng cong cuan
sha she shi shu shai shui shen shan shun shou shang sheng shuang   
sa se si su sai sao sou sui san sen sun sang seng song
re ri rao rou ran ren run rang reng rong ruan
ya ye yi yu yue yao you yan yin yun yuan yang ying yong
wa wo wu wai wei wan wen wang weng 

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/28692/viewspace-715553/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

上一篇: 美西自驾游.ppt
下一篇: wcdma training
请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2011-12-28

  • 博文量
    9
  • 访问量
    12448