ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > V$PGA_TARGET_ADVICE的用法

V$PGA_TARGET_ADVICE的用法

原创 Linux操作系统 作者:sduzjw 时间:2011-03-16 14:49:17 0 删除 编辑
Oracle给出了一系列的自动优化的建议,分配多大能给系统带来最大的性能?V$PGA_TARGET_ADVICE视图给出了很好的“预测”!

看一下这个视图能给我们带来什么样的信息(视图中每个列都很有帮助):
sys@ora10g> SELECT   pga_target_for_estimate / 1024 / 1024 "PGA(MB)",
  2           pga_target_factor,
  3           estd_pga_cache_hit_percentage,
  4           estd_overalloc_count
  5    FROM   v$pga_target_advice;

   PGA(MB) PGA_TARGET_FACTOR ESTD_PGA_CACHE_HIT_PERCENTAGE ESTD_OVERALLOC_COUNT
---------- ----------------- ----------------------------- --------------------
        10                .5                            34                   13
        15               .75                            34                   13
        20                 1                           100                   13
        24               1.2                           100                   13
        28               1.4                           100                   13
        32               1.6                           100                    3
        36               1.8                           100                    0
        40                 2                           100                    0
        60                 3                           100                    0
        80                 4                           100                    0
       120                 6                           100                    0
       160                 8                           100                    0

12 rows selected.

通过上面的数据可以得到如下的结论:
1.第一列表示不同的PGA的具体值

2.第二列PGA_TARGET_FACTOR为“1”表示当前的pga_aggregate_target设置大小(其他数值都是以这个数据为基础的倍数),我这里是20M,通过pga_aggregate_target参数可以确认一下
sys@ora10g> show parameter pga_aggregate_target;

NAME                    TYPE                 VALUE
----------------------- -------------------- -----------
pga_aggregate_target    big integer          20M

3.第三列表示PGA的估算得到的Cache命中率的百分比
目前系统如果PGA为20M的时候,就可以达到100%的命中率

4.第四列如果为“0”表示可以消除PGA的过载
从上面的数据中可以得到,当PGA为36M的时候,可以消除PGA的过载。

5.综合以上的结论,我们最终可以将PGA的大小设置为36M。
sys@ora10g> alter system set pga_aggregate_target=36m;

System altered.

6.调整后,再次查询一下v$pga_target_advice视图得到如下的建议信息,可以看到基本上已经满足现在的系统需求。
sec@ora10g> SELECT pga_target_for_estimate / 1024 / 1024 "PGA(MB)",
  2         pga_target_factor,
  3         estd_pga_cache_hit_percentage,
  4         estd_overalloc_count
  5  FROM   v$pga_target_advice;

   PGA(MB) PGA_TARGET_FACTOR ESTD_PGA_CACHE_HIT_PERCENTAGE ESTD_OVERALLOC_COUNT
---------- ----------------- ----------------------------- --------------------
        18                .5                            94                    2
        27               .75                            94                    2
        36                 1                           100                    0
43.1992188               1.2                           100                    0
50.3994141               1.4                           100                    0
57.5996094               1.6                           100                    0
64.7998047               1.8                           100                    0
        72                 2                           100                    0
       108                 3                           100                    0
       144                 4                           100                    0
       216                 6                           100                    0
       288                 8                           100                    0

12 rows selected.


恭喜你,到这里,您一定已经会“看”这个v$pga_target_advice视图了。

这是一个动态的过程,可以定期的查看这个视图得到更加有效的PGA大小的设置建议。

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/280958/viewspace-689617/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2010-06-11

  • 博文量
    33
  • 访问量
    96121