ITPub博客

首页 > 应用开发 > Python > 新手练习:Python练习题目

新手练习:Python练习题目

Python 作者:yarking207 时间:2019-04-11 14:30:14 0 删除 编辑

Python:新手练习

(题目转自小甲鱼网站)


1  、

题目:有5个数字:1、2、3、4,5能组成多少个互不相同且无重复数字的4位数?各是多少?

程序分析:可填在千、百、十、个位的数字都是1、2、3、4、5。组成所有的排列后再去掉不满足条件的排列。


练习:

count = 0

for x in range(1,6):

    for y in range(1,6):

        for z in range(1,6):

            for k in range(1,6):

                if x == y or y == z or x==z or x ==k or y==k or z== k :

                   continue

                else:

                   print(x,y,z,k)

                   count +=1

print('有%d种组合'% count)


或者

count = 0

for x in range(1,6):

    for y in range(1,6):

        for z in range(1,6):

            for k in range(1,6):

                if x != y and y != z and x != z and x != k and y != k and z != k :

                   print(x,y,z,k)

                   count +=1

print('有%d种组合'% count)2、


题目:企业发放的奖金根据利润提成。

利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;

利润高于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分, 可提成7.5%;

20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%;40万到60万之间时高于40万元的部分, 可提成3%;

60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,高于100万元时, 超过100万元的部分按1%提成,

从键盘输入当月利润I,求应发放奖金总数?


程序分析:请利用数轴来分界,定位。注意定义时需把奖金定义成长整型。


练习:

profit = input ("please enter the profit:")

I = int (profit)

bonus = 0

if I <= 100000:

        bonus = I * 0.1

elif 100000 < I <= 200000:

        bonus = 100000 * 0.1 + 0.075 * (I - 100000)

elif 200000 < I <= 400000:

        bonus = 17500 + 0.05 * (I - 200000)

elif 400000 < I <= 600000:

        bonus = 27500 + 0.03 * (I - 400000)

elif 600000 < I <= 1000000:

        bonus = 33500 + 0.015 * (I - 600000)

elif I > 1000000:

        bonus = 39500 + 0.01 * (I - 1000000)

print ("bonus:",bonus)


来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/220205/viewspace-2641019/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2011-08-03

  • 博文量
    65
  • 访问量
    87161