ITPub博客

首页 > 数据库 > Oracle > 安装Oracle GoldenGate Directory

安装Oracle GoldenGate Directory

原创 Oracle 作者:jingwei269 时间:2014-04-15 11:15:44 0 删除 编辑

安装Oracle GoldenGate Directory

1)数据库环境准备(密码必须8位字符和数字)

2weblogic

 

 

 

Weblogc安装:

 

 

#只选择安装WebLogic Server组件即可,可在定制中去除不必要的组件。

 

 

 

#password weblogic1

#选择了《生产模式》

 

#勾选了《管理服务器》

#勾选《启动管理服务器》

#输入用户名:weblogic,密码:weblogic1