ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > 对应DOS和Linux中的相关指令(转)

对应DOS和Linux中的相关指令(转)

原创 Linux操作系统 作者:ilg 时间:2019-05-16 11:33:06 0 删除 编辑
对应DOS和Linux中的相关指令(转)

 DIR: ls, find, du

 CD: cd, pwd

 MD: mkdir

 RD: rmdir

 - - EXAMPLES -

 DOS Linux

 C:GUIDO>dir $ ls

 C:GUIDO>dir file.txt $ ls file.txt

 C:GUIDO>dir *.h *.c $ ls *.h *.c

 C:GUIDO>dir/p $ ls | more

 C:GUIDO>dir *.tmp /s $ find / -name "*.tmp"

 C:GUIDO>cd $ pwd

 n/a - see note $ cd

 n/a - see note $ cd ~

 n/a - see note $ cd ~/temp

 C:GUIDO>cd other $ cd /other

 C:GUIDO>cd .. emp rash $ cd ../temp/trash

 C:GUIDO>md newprogs $ mkdir newprogs

 C:GUIDO>md progs urbo $ mkdir /progs/turbo

 C:GUIDO>rd newprogs $ rmdir newprogs

 C:GUIDO>rd progs urbo $ rmdir /progs/turbo

 附注: ~ 是 home 的一个缩写. cd ~ 可以使你瞬间回到自己的 home, 不论你在哪里.

 cd ~/tmp 会带你到 /home/your_home/tmp. 这样, 可以了解吗??

 

·上一篇:

·下一篇:
 
     最新更新
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·


| | | | | | |

Copyright © 2004 - 2007 All Rights Reserved

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/14102/viewspace-117304/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2002-06-18

 • 博文量
  1710
 • 访问量
  1357552