ITPub博客

首页 > Linux操作系统 > Linux操作系统 > ALTIBASE内存数据库数据字典初探

ALTIBASE内存数据库数据字典初探

原创 Linux操作系统 作者:tom_111 时间:2007-11-10 21:18:43 0 删除 编辑
ALTIBASE内存数据库数据字典包括:MetaData Tables(元数据表)和Performance Views(动态性能视图)
1、Meta Tables
        1.1、SYS_DATABASE_
        1.2、SYS_TABLES_
        1.3、SYS_TBS_USERS_
        1.4、SYS_TRIGGERS_
        1.5、SYS_TRIGGER_DML_TABLES_
        1.6、SYS_TRIGGER_STRINGS_
        1.7、SYS_TRIGGER_UPDATE_COLUMNS_
        1.8、SYS_USERS_
        1.9、SYS_VIEWS_
        1.10、SYS_VIEW_PARSE_
        1.11、SYS_VIEW_RELATED_
2、Performance Views
        2.1、V$ALLCOLUMN
        2.2、V$ARCHIVE
        2.3、V$BUFFPAGEINFO
        2.4、V$BUFFPOOL_STAT
        2.5、V$DATABASE
        2.6、V$DATA FILES
        2.7、V$DB_FREEPAGELISTS
        2.8、V$DISKGC
        2.9、V$DISKTBL_INFO
        2.10、V$MEMTBL_INFO
        2.11、V$FLUSHINFO
        2.12、V$INSTANCE
        2.13、V$LATCH
        2.14、V$LFG
        2.15、V$LOCK
        2.16、V$LOG
        2.17、V$MEMSTAT
        2.18、V$PLANTEXT
        2.19、V$PROCTEXT
        2.20、V$PROPERTY
        2.21、V$REPEXEC
        2.22、V$REPGAP
        2.23、V$REPSYNC
        2.24、V$REPRECEIVER
        2.25、V$REPRECEIVER_TRANSTBL
        2.26、V$REPSENDER
        2.27、V$REPSENDER_TRANSTBL
        2.28、V$SEGMENT
        2.29、V$SEQ
        2.30、V$SERVICE_THREAD  
        2.31、V$SESSION
        2.32、V$SESSIONMGR
        2.33、V$STATEMENT
        2.34、V$SQLTEXT
        2.35、V$TABLE
        2.36、V$TABLESPACES
        2.37、V$TRACELOG
        2.38、V$TRANSACTION
        2.39、V$TRANSACTION_MGR
        2.40、V$UNDO_BUFF_STAT
        2.41、V$VERSION

来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/10954452/viewspace-606871/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论

注册时间:2008-02-03

  • 博文量
    61
  • 访问量
    81132