ITPub博客

首页 > IT职业 > IT生活 > 键盘各键对应的键值 (转)

键盘各键对应的键值 (转)

原创 IT生活 作者:worldblog 时间:2007-12-09 09:29:00 0 删除 编辑
键盘各键对应的键值 (转)[@more@]

 

软件开发的过程中我们经常与键盘打交道,以下是我查MSDN 所得希望对各位有帮助。
可在代码中的任何地方用下列值代替键盘上的键:

值 描述
0x1 鼠标左键
0x2 鼠标右键
0x3 CANCEL 键
0x4 鼠标中键
0x8 BACKSPACE 键
0x9 TAB 键
0xC CLEAR 键
0xD ENTER 键
0x10 SHIFT 键
0x11 CTRL 键
0x12 MENU 键
0x13 PAUSE 键
0x14 CAPS LOCK 键
0x1B ESC 键
0x20 SPACEBAR 键
0x21 PAGE UP 键
0x22 PAGE DOWN 键
0x23 END 键
0x24 HOME 键
0x25 LEFT ARROW 键
0x26 UP ARROW 键
0x27 RIGHT ARROW 键
0x28 DOWN ARROW 键
0x29 select
0x2A PRINT SCREEN 键
0x2B EXECUTE 键
0x2C SNAPSHOT 键
0x2D INSERT 键
0x2E DELETE 键
0x2F HELP 键
0x90 NUM LOCK 键
A 至 Z 键与 A – Z 字母的 ASCII 码相同:
值 描述
65 A 键
66 B 键
67 C 键
68 D 键
69 E 键
70 F 键
71 G 键
72 H 键
73 I 键
74 J 键
75 K 键
76 L 键
77 M 键
78 N 键
79 O 键
80 P 键
81 Q 键
82 R 键
83 S 键
84 T 键
85 U 键
86 V 键
87 W 键
88 X 键
89 Y 键
90 Z 键
0 至 9 键与数字 0 – 9 的 ASCII 码相同:
值 描述
48 0 键
49 1 键
50 2 键
51 3 键
52 4 键
53 5 键
54 6 键
55 7 键
56 8 键
57 9 键
下列常数代表数字键盘上的键:
值 描述
0x60 0 键
0x61 1 键
0x62 2 键
0x63 3 键
0x64 4 键
0x65 5 键
0x66 6 键
0x67 7 键
0x68 8 键
0x69 9 键
0x6A MULTIPLICATION SIGN (*) 键
0x6B PLUS SIGN (+) 键
0x6C ENTER 键
0x6D MINUS SIGN (–) 键
0x6E DECIMAL POINT (.) 键
0x6F DIVISION SIGN (/) 键
下列常数代表功能键:
值 描述
0x70 F1 键
0x71 F2 键
0x72 F3 键
0x73 F4 键
0x74 F5 键
0x75 F6 键
0x76 F7 键
0x77 F8 键
0x78 F9 键
0x79 F10 键
0x7A F11 键
0x7B F12 键
0x7C F13 键
0x7D F14 键
0x7E F15 键
0x7F F16 键


来自 “ ITPUB博客 ” ,链接:http://blog.itpub.net/10752043/viewspace-990252/,如需转载,请注明出处,否则将追究法律责任。

请登录后发表评论 登录
全部评论
  • 博文量
    6241
  • 访问量
    2411180